Kas ir SPA Speciālistu sertifikācija?

Informējam, ka 2016. gadā Latvijā tiek uzsākts nozares speciālistu sertifikācijas process, ko veic Latvijas SPA Asociāciju Savienība sadarbībā ar Latvijas Darba Devēju Konfederācijas Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomi.

 Kas ir sertifikācija?

Sertifikācija ir SPA speciālista teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un kompetenču  jomas  apstiprināšana no nozares speciālistu  puses, atbilstoši SPA speciālista profesijas standartam un darba devēju pieprasījumam. Sertifikāciju organizē un veic Latvijas SPA Asociāciju Savienība.

 Cik bieži ir jāapstiprina savas zināšanas un prasmes SPA speciālista profesijā?

Reizi 5 gados. 

 Kādas priekšrocības dod sertifikāta iegūšana?

Lielāku konkurences spēju Latvijas un Eiropas tirgū.

Darba devēji ir ieinteresēti pieņemt darbā augsti kvalificētus speciālistus ar atbilstošiem izglītības dokumentiem, kuri apliecina kvalitatīva un droša pakalpojuma saņemšanu.

Kā notiek sertifikācija?

Sertifikācija ir profesionālās izglītības dokumentu izskatīšana, uz kuru pamata sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu.

Kādus dokumentus ir jāiesniedz, lai saņemtu sertifikātu?

-   Pieteikums

-   Profesionālo izglītību apliecinošos dokumentus

Pēc pieteikuma nosūtīšanas ir nepieciešams veikt maksu uz norādītājiem rekvizītiem.

Kāda ir maksa par sertifikāciju?

SPA speciālistiem, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju „SPA speciālists”:  25.00 eiro

Kas ir Latvijas SPA Asociāciju Savienība?

Latvijas SPA Asociāciju Savienība ir SPA nozares speciālistu apvienība, kuras mērķis  ir SPA speciālistu profesionālo interešu aizstāvēšana un  profesionālās izaugsmes veicināšana.

Kādas priekšrocības dod iestāšanās Latvijas SPA Asociāciju Savienībā?

-  Profesionālo interešu aizstāvību

-  Informatīvo atbalstu par nozares aktualitātēm un darba piedāvājumiem

-  Dalību asociācijas organizētos pasākumos (semināros, konkursos, konferencēs.)

Profesionālās pieredzes apmaiņu un iespēju piedalīties dažāda veida starptautiskos pasākumos


 SPA SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS UN RESERTIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA

1. Kārtība nosaka SPA speciālistu sertifikāciju un resertifikāciju.

 2. Kārtībā lietoti šādi termini:

2.1. SPA speciālistu sertifikācija – sertifikāta piešķiršana, kas apliecina speciālistu teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un kompetences jomas atbilstoši SPA speciālista profesijas standartam ( profesijas kods – 5142 02).

2.2. resertifikācija - sertifikāta pagarināšana bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

2.3. tālākizglītības punkts – SPA speciālista profesionālās un tālākizglītības pasākumu uzskaites kvantitatīvā mērvienība.

3. SPA speciālistu sertifikācijas mērķis ir nodrošināt SPA nozari Latvijā ar augsti kvalificētiem SPA speciālistiem, kā arī sekmēt Latvijas SPA attīstību, balstoties uz jaunākajām nozares tendencēm, zinātniskiem pētījumiem un tirgus pieprasījumu.

4. SPA speciālistu sertifikāciju un resertifikāciju organizē biedrība „Latvijas SPA Asociāciju Savienība” ( turpmāk – sertifikācijas institūcija).

5. Biedrība „Latvijas SPA Asociāciju Savienība” izveido un apstiprina sertifikācijas komisiju uz 2 gadiem.

5.1.Komisijas sastāvs: sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, sertifikācijas komisijas vietnieks un  trīs sertifikācijas komisijas locekļi, t.sk. divi pārstāvji no SPA uzņēmuma.

5.2. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas darbu vada priekšsēdētāja vietnieks.

5.3. Sertifikācijas komisija par darbu nesaņem atlīdzību.

6.Sertifikācijas komisija:

6.1. pieņem izskatīšanai sertifikācijas un resertifikācijas dokumentus;

6.2. izskata sertifikācijas un resertifikācijas dokumentus un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par sertificējamās /resertificējamās personas sertifikāciju/resertifikāciju vai par atteikumu. Pieņemto lēmumu norāda sertifikācijas/resertifikācijas lapā.

6.3. nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas sertifikācijas komisija rakstiski  iepazīstina sertificējamo/resertificējamo personu ar sertifikācijas/resertifikācijas komisijas lēmumu.

6.4. protokolē sertifikācijas/resertifikācijas komisijas sēdes. Protokolā norāda sertifikācijas komisijas sēdes norises vietu, laiku, sertifikācijas komisijas sastāvu un sagatavotos priekšlikumus, sertificējamo/resertificējamo personu vārdu un uzvārdu. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) un komisijas sekretārs.

6.5. veic sertifikātu uzskaiti un reģistrēšanu;

6.6. izsniedz attiecīgā sertifikāta dublikātu, ja sertifikāts ir bojāts, iznīcināts, nozaudēts, nolaupīts vai, ja ir mainījies sertificētā SPA speciālista vārds ( vārdi ) vai uzvārds ( uzrādot personu apliecinošu dokumentu);

6.7. pieņem lēmumu par izsniegto sertifikātu anulēšanu;

6.8. organizē un tehniski nodrošina dokumentu apriti.

7. Lēmumus sertifikācijas komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) balss.

8. Sertifikātu paraksta sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) .

9. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem. Pēc pieciem gadiem SPA speciālistiem jāveic resertifikācija, lai iegūtu jaunu sertifikātu.

10.1. Sertifikācija un resertifikācija ir maksas pasākums.

10.2. Sertifikācijas/resertifikācijas atteikuma gadījumā maksa netiek atgriezta.

11. Sertifikāciju var kārtot skaistumkopšanas nozares speciālisti, kuri ir ieguvuši SPA speciālista kvalifikāciju.

12. Persona, kas vēlas piedalīties sertifikācijas procesā, iesniedz sertifikācijas komisijai pieteikumu, kuram pievieno profesionālo izglītību apliecinošos dokumentus. Atsevišķos gadījumos sertifikācijas komisija var pieprasīt izziņu no darba vietas.

13. Persona, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas institūcijai pieteikumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

13.1. resertifikācijas lapu;

13.2. SPA speciālista tālākizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

13.3. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu.

14. SPA speciālistu iesniegtos dokumentus, kā arī sertifikācijas un resertifikācijas materiālus sertifikācijas institūcija glabā 10 gadus.

15. SPA speciālistu sertifikācijas un resertifikācijas kārtībā papildinājumus un grozījumus var veikt biedrība „Latvijas SPA Asociāciju Savienība”. 

Profesionālā darbība un tālākizglītības pasākumi

            SPA speciālistam ir pienākums veikt profesionālo pilnveidi 100 tālākizglītības punktu apjomā 5 gadu laikā

Nr.

Nosaukums

Tālākizglītības punkti

(TIP)

1.

Dalība biedrības „Latvijas SPA Asociāciju Savienība”

pasākumos

5 TIP

par vienu pasākumu

2.

Dalība profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumos

( kursi, semināri, konferences, izstādes un citi pasākumi)

1 TIP

par 1 akadēmisko stundu

3.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšana

10 TIP

4.

Bakalaura grāda iegūšana

15 TIP

5.

Maģistra grāda iegūšana

20 TIP

6.

Doktora grāda iegūšana

25 TIP

7.

Pedagoģiskā darbība SPA nozarē

(nodarbību un semināru, meistarklases vadība)

1 TIP

6 akadēmiskās stundas

8.

Kvalifikācijas prakses vadīšana prakses vietā

10 TIP

par vienu izglītojamo

9.

Publikācijas, raksti

20 TIP par vienu publikāciju

10.

Dalība konkursos

50 TIP par godalgotu vietu

20 TIP par dalību